5374- 1855, HACIENDA DE ESPIRITU SANTO TO ZACATECAS, NICE, XF